მისია

Logo_0.png

ასოციაცია "შავი ზღვის ეკოაკადემიის" ძირითადი მისიაა ხელი შეუწყოს ქვეყნის მდგრად განვითარებას თანასწორუფლებიანი და გაუმჯობესებული  ცხოვრების პირობების უზრუნველყოფას, ცოდნასა და ურთიერთ თანამშრომლობაზე დაფუძნებული საზოგადოების ჩამოყალიბება.