საქმიანობა

ძირითადი სფეროები, რომელშიც მუშაობს ორგანიზაცია მოიცავს: ნარჩენების მართვა, ბიომრავალფეროვნების დაცვა და შენარჩუნება, კატასტროფების რისკის შემცირება, კლიმატის ცვლილება, წყლის რესურსების მართვა, მდგარდი განვითარება, სოციალურ-კონომიკური მიმართულება, ნიადაგების დეგრადაცია, საქართველოს სოფლის განვითარების ახალი ხედვა, რომელიც ეყრდნობა საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკას ამ სფეროში. მისი მიზანია ადგილობრივი ბიზნესის განვითარება,  სამოქალაქო ჩართულობის უზრუნველყოფა და მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.