აგროტურიზმის სერვისის მიწოდება - ტრენინგი

,,აგროტურიზმის სერვისის მიწოდება ტრენინგი გაიარა 11 ადამიანმა   -  ქედის მუნიციპალიტეტის მახუნცეთის თემის სოფლებიდან. მიღებულ ცოდნას მონაწილეები გამოიყენებენ ახალ ტურისტულ ბილიკზე  ,, მახუნცეთიდან  მაჭახელას ეროვნული პარკის  მთავარანგელოზის მთის ბილიკი,“ რომელიც პროგრამის ფარგლებში არის  მოწყობილი.  ტრენინგი ჩატარდა 2019 წლის 1-13 მაის.

 ტრენინგი მოიცავდა შემდეგ თემატიკას:  1. ტურიზმის სფეროს მოკლე მიმოხილვა, განვითარების პოტენციალი და ტენდენციები აჭარის რეგიონში. მთიანი აჭარის ძირითადი ტურისტული პროდუქტები, ეკო, აგრო და სოფლის ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობები აჭარულ სოფლებში;  2.  სოფლად ტურიზმის განვითარებისათვის საჭირო ძირითადი ტურისტული ინფრასტრუქტურა და სერვისები. სოფლად ტურიზმის ევროპული  პრაქტიკის მაგალითების გაცნობა და განხილვა  ( ფოტო/ვიდეო მასალა);  3.  საოჯახო სასტუმრო სახლის მოწყობა და მართვა: მინიმალური სტანდარტები და საჭირო ინფრასტრუქტურა; 4.ტურისტული სერვისები საოჯახო სასტუმრო სახლებში: სატელეფონო ეტიკეტი, ჯავშნის მიღება, სტუმრის მიღება-გამასპინძლება; 5. ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების პოპულარიზაციისა და გაყიდვები წარმოების სპეციფიკა, ტექნოლოგიები  და მარკეტინგული ხერხები; 6. დოკუმენტწარმოება და ტურისტულ სააგენტოებთან და გიდებთან თანამშრომობის ფორმები;  7. წარმატებული და კონკურენტუნარიანი ტურისტული პროდუქტის და სერვისების შექმნა; 8.აგროტურის სასოფლო სამეურნეო საფუძვლები - სამიწათმოქმედო ტრადიციები აჭარისწყლის ხეობაში (მემინდვრეობა) და სასოფლო-სამეურნეო ურთიერთობები (ნადი, მანიდი); ვიზუალური მასალის ჩვენება.

მონაწილეებს გადაეცათ სერთიფიკატები.
ტრენინგი განხორციელდა ასოციაციაშავი ზღვის ეკო აკადემია“ - ორგანიზებით პროექტმდგრადი შემოსავლის მიღების უზრუნველყოფა აჭარის ეროვნული პარკების მხარდამჭერი ზონების თემებისთვის ეკო-ტურიზმის განვითარების გზითფარგლებში.
პროექტი ხორციელდება ეკო-გრანტების პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ინიცირებული და დაფინანსებულია BP-ის და მისი პარტნიორების მიერ ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობისა და სამხრეთ კავკასიის გაზის მილსადენის პროექტების ფარგლებში და ხორციელდება კონსულტაციისა და ტრენინგები ცენტრის სი-თი-სი- მიერ.